Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

Określenia używane w Regulaminie oraz Grze:

Admin, Administrator – użytkownik sprawujący najwyższą władzę w grze, jego decyzje są ostateczne.
Atakuj – typ misji mający na celu zniszczenia armii przeciwnika lub grabieży zamku.
Ban – kara wymierzona przez MG lub SMG, w szczególnych okolicznościach przez Administratora.
Bash, Bashing – rodzaj przewinienia, patrz § 6.
Gracz – osoba posiadająca konto w grze.
Handel- typ misji mający na celu wymianę surowców na targu.
Klan – pakt zawarty między graczami jednego serwera.
Klanowicz – gracz należący do Klanu/Paktu.
Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych. konkretnemu użytkownikowi, posiada unikalna nazwę oraz hasło.
Koordy, Koordynaty – pozycja jakiegoś miejsca na mapie gry (zamku, szczątków itp.) np. 123:456, 78:90.
Kraina, Serwer – podział administracyjny gry.
Login – nazwa konta w grze.
MG, Mistrz Gry – użytkownik sprawdzający oraz wydający kary za przewinienia popełnione w grze.
Multi – rodzaj przewinienia, patrz Multikonto.
Multikonto – sytuacja, w której gracz posiada na danym serwerze więcej niż jedno konto, patrz § 4.
Opiekun – upoważniony gracz przez właściciela konta do pomocy w jego prowadzeniu – ma ograniczone uprawnienia.
Ożywiaj – typ misji mający na celu wykorzystanie pozostałości po bitwie, trupów.
Push, Pushing – rodzaj przewinienia, patrz § 5.
PW – prywatna wiadomość na forum lub grze.
RW – raport wojenny.
RS – raport szpiegowski.
SMG, Super Mistrz Gry – użytkownik zarządzający danym serwerem, nadzorujący pracę MG.
Stacjonuj – typ misji mający na celu przeniesienie armii między osadami.
Tabela Kar – lista oraz rodzaje kar za przewinienia.
Tabliczka – podpis pod zamkiem.
Transportuj – typ misji mający na celu przekazania surowców między zamkami.
WA – typ misji mający na celu wspólny atak.
WO – typ misji mający na celu wspólną obronę.
Zasiedlaj – typ misji mający na celu stworzenia nowego zamku.
Zbieraj szczątki – typ misji mający na celu zebraniu pozostałości po bitwie, złota.
Osada, Zamek – pojedyncze miasto w grze z własną struktura budynków.

§ 2. Konto w grze

1 ) Dozwolone jest posiadanie i korzystanie przez gracza z kilku kont, jednak każde na osobnym serwerze – przy czym na każdy serwer może przypadać maksymalnie jedno konto.
2 ) Podszywanie się pod Administratorów Gry, SMG lub MG jest zabronione. Loginy nie mogą:
2.1 ) Zawierać słowa admin lub administrator, wyrazów z nimi pokrewnych lub bliskoznacznych.
2.2 ) Zaczynać się od MG lub SMG.
2.3 ) Być takie same jak login jakiegokolwiek MG lub SMG, lub być wizualnie podobne (np. przez zmianę jednej litery).
4 ) Jedynym uznawanym przez administrację gry wiarygodnym identyfikatorem właściciela konta jest podany podczas rejestracji adres e-mail. Tylko przy jego pomocy możemy załatwić takie sprawy jak przywrócenie hasła na konto, dobrowolna kasacja lub przekazanie konta innemu graczowi, dlatego istotne jest zakładanie kont w grze przy pomocy adresu e-mail, z którego korzystamy.
4.1 ) Na jednym serwerze może być tylko jedno konto zarejestrowane na danym adresie e-mail.
5 ) O fakcie przekazania konta należy poinformować SMG serwera, którego sprawa dotyczy. Przekazujący zostanie poinstruowany o dalszych czynnościach niezbędnych do prawidłowego przekazania konta.
5.1 ) Osoba przekazująca konto ma obowiązek włączenia urlopu na koncie. Jego wyłączenie będzie możliwe od momentu zmiany przez SMG e-maila przypisanego do konta w grze.
6 ) Administracja gry nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przekazania hasła do konta osobom trzecim lub ustawieniu prostego hasła umożliwiającego bezproblemowe wejście na konto.
7 ) Konto nie może być sprzedawane ani wymieniane na żadne dobra materialne – finalnym właścicielem konta jest Administracja gry AWARS
8 ) Przy przekazaniu konta nowy właściciel konta odziedzicza wszystkie poprzednie kary przeciwnika. Dotyczy to również pierwszego bana z urlopem. (zmiana z dniem 05.04.2016)

§ 3. Zasiadanie i dzielenie konta

1 ) Dozwolone jest posiadanie tylko jednego, tzw. opiekuna konta.
2 ) Niedozwolona jest sytuacja, gdy opiekun konta będzie logował się częściej i wykazywał większą aktywność niż właściciel konta, przy czym całkowity czas aktywności opiekuna na koncie nie może być dłuższy niż 1 godzina.
3 ) Każdy ponosi odpowiedzialność za swojego opiekuna. Szkody (w szczególności bany) uzyskane podczas nieobecności właściciela, nie zostaną zrekompensowane.
4 ) Dozwolone działania to np.:
4.1 ) Wysyłanie naszej armii na WO tylko i wyłącznie do konta, którym się opiekujemy.
4.2 ) Szpiegowanie innych.
4.3 ) Wysyłanie armii z misjami Ożyw trupy lub Zbieraj szczątki.
4.4 ) Wysyłanie armii na misje stacjonuj.
4.5 ) Budowanie armii lub rozbudowa zamków.
4.6 ) Wypożyczanie dowódców.
5 ) Wszystkie pozostałe (nie wymienione w punkcie 4) działania, uznajemy za niedozwolone
6 ) Jeśli opiekun gra w AWARS należy zgłosić to MG i podać jego nick.
7 ) Opiekuna nie można zmieniać częściej niż raz na dwa tygodnie.

§ 4. Multikonta

1 ) Posiadanie więcej niż jednego konta przez gracza na jednym serwerze jest niedozwolone i jest uznawane za multikonto karane zgodnie z Tabelą Kar.
2 ) Jeżeli kilku graczy (np. rodzeństwo) korzystają z jednego połączenia internetowego (ten sam komputer, sieć osiedlowa, internet radiowy, kafejka internetowa etc. – chodzi głównie o ten sam adres IP), należy ten fakt zgłosić przed rozpoczęciem gry (lub na samym jej początku) do MG. Zgłoszenia należy przesyłać zgodnie z Szablonami Kontaktowymi
tylko i wyłącznie e-mailem, na którym założyliśmy konto w grze. MG na takie zgłoszenie ma obowiązek odpowiedzieć. Niepotwierdzone zgłoszenia lub wysłane inna drogą, nie będą brane pod uwagę.
3 ) W przypadku, gdy gracze znają się i jeden z nich przyjdzie ‚w odwiedziny’ do drugiego chcąc sprawdzić konto to nie musi zgłaszać tego faktu MG – jednak w takiej sytuacji może wysyłać armie jedynie na swoje zamki. Jeśli takie ‚odwiedziny’ często się powtarzają należy zgłosić taki fakt MG – w przeciwnym razie może to zostać potraktowane jako multikonto.
4 ) W przypadku zgłoszonego multi, konta nie mogą:
4.1 ) Posiadać podobnych e-maili.
4.2 ) Posiadać podobnych loginów lub nazw zamków.
4.3 ) Łączyć w żaden sposób armii (np. transporty, ataki na siebie, WA lub WO).
4.4 ) Wymieniać się surowcami na targu.
4.5 ) Wypożyczać sobie nawzajem dowódców.
5 ) Dozwolona jest sytuacja kiedy konta są w tym samym klanie.

§ 5. Pushing

1 ) Za push uważa się transport surowców od gracza słabszego do mocniejszego (biorąc pod uwagę ilość punktów w momencie dotarcia transportu).
2 ) Dozwolone jest w ciągu 24 godzin jednorazowe wysłanie surowców nieprzekraczających łącznie sumy 10.000 do gracza z większą ilością punktów.
3 ) Gracz wykorzystuje dodatkowe sposoby i możliwości, by konto mocniejszego gracza otrzymywało surowce (ciała), a silniejszy gracz nie odsyła słabszemu w zamian surowców stanowiących min 85% wartości zebranych (surowców/ciał). Całą sytuację należy zgłosić MG odpowiedniego serwera w ciągu 24 godzin od zebrania pozostałości po bitwie (trupy/złoto).
4 ) Gracz zpushowany, musi odesłać otrzymane surowce do nadawcy oraz natychmiast powiadomić o tym fakcie MG/SMG. Z „otrzymanych” surowców nie wolno korzystać.
5 ) Przy WA następuje automatyczne dzielenie zrabowanych surowców, dlatego niedozwolony jest późniejszy ich podział przez transport.
6 ) Wypożyczanie grabarzy jest dozwolone tylko, gdy:
– za wypożyczenie grabarzy rozumie się zebranie złota po bitwie przez innego gracza, w celu jego odesłania osobie uczestniczącej w walce.
6.1 ) Zostanie poinformowany MG/SMG danego serwera, do 12 godzin po dotarciu grabarzy, za pomocą e-maila.
6.2 ) Przy powiadamianiu MG/SMG należy podać czas oraz miejsce bitwy.
6.3 ) Odesłane zostanie złoto (inne surowce, nie mogą spełniać roli „zamiennika”) w nie większej ilości niż zostało zebrane przez gracza odsyłającego.
7 ) Za push uważane jest także zostawianie surowców w zamku, tak aby gracz mocniejszy mógł je zabrać poprzez zaatakowanie i zrabowanie.
8 ) Push to także zaatakowanie gracza (niekoniecznie silniejszego) małą armią, tak aby obrońca wygrał. Nie będzie to push, jeśli to agresor zbierze trupy i złoto.
9 ) Push występuje także w przypadkach:
-zebrania całego złota i ciał i po WA/WO w którym gracz brał udział bez podziału
– osoba zbierająca otrzymuje bana zgodnie z Tabelą Kar
9.1 ) Podział nie jest obowiązkowy w przypadkach:
– po wspólnej bitwie, gdy zostanie mało szczątek, do 1.000.000 złota lub do 200 ciał.
– właściciel zamku na którym robione jest WO nic nie wnosi do bitwy, jest biernym uczestnikiem lub nieaktywny – różowy.
9.2 ) Podział zawsze musi adekwatny do wkładu obu graczy, uczestnicy walki ustalają podział
– czas na odesłanie złota wynosi 48 godzin
– MG/SMGma prawo zaingerować w podział lub jego brak
– skargi w sprawie podziału szczątek po bitwie kierować do MG/SMG droga e-mail, uzasadnione i słuszne skargi, będą karane jako push.
10 ) Push jest dozwolony:
– gdy klanowicz z większą ilością punktów przegra bitwę – utraci ponad 80% całej swojej armii. Gracze z klanu mogą mu przesłać surowce, ale nie więcej niż straty poniesione w bitwie. Po uzyskaniu zgody MG/SMG.

§ 6. Bashing

1 ) Bash to zbyt częste atakowanie tego samego zamku przez gracza.
2 ) Dozwolone są tylko 3 ataki w przeciągu 24 godzin na jeden zamek, czyli między pierwszym, a czwartym z kolei atakiem na ten sam zamek musi upłynąć więcej niż 24 godziny.
3 ) Bash odnosi się do jednego zamku, zatem jeśli gracz posiada 5 zamków, to każdy można zaatakować 3 razy w ciągu 24 godzin (3 x 5 = 15 ataków na gracza w ciągu 24 godzin).
4 ) Przy liczeniu ataków nie ma znaczenia to, z jakiego zamku gracz atakuje.
5 ) Zbyt częste atakowanie gracza (tj. powyżej 12 ataków przez ostatnie 5 dni na jeden zamek ) uniemożliwiające rozwój gracza, należy zgłosić do MG, skontaktuje się on z agresorem, jeśli wciągu kolejnych 72 godzin nastąpi choć jeden atak, agresor zostanie ukarany za zbyt częste ataki.
6 ) Wszelkie zasady bashu tracą ważność w momencie gdy dwaj gracze znajdują się w klanach prowadzących działania wojenne.
7 ) Działania wojenne między klanami zaczynają się po 24 godzinach od wypowiedzenia wojny.
8 ) Gdy gracz opuszcza klan (dobrowolnie lub zostaje z niego wyrzucony), przez kolejne 12 godzin (niezależnie od tego czy zostanie bez klanu czy przyłączy się do innego) nadal może być zaatakowany przez graczy z klanu, z którym jego były klan prowadził wojnę.
9 ) Przywrócenie zasady bash, po zakończeniu wojny:
9.1 ) Po zakończeniu działań wojennych członkowie obu klanów są informowani o tym fakcie.
9.2 ) Ataki które doszły na zamek po upływie 12 godzin od chwili zakończenia wojny, które razem z atakami podczas wojny będą podchodziły pod regułę bash, będą karane.

§ 7. Błędy w grze

1 ) Każdy gracz jest zobowiązany niezwłocznie (maksymalnie 24 godziny) poinformować MG/SMG lub na oficjalnym forum o znalezionych błędach w grze (tzw. bugi).
2 ) Wykorzystywanie bugów w jakimkolwiek celu (bugusing) jest niedozwolone i będzie surowo karane zgodnie z Tabelą Kar, gdy bug nie zostanie zgłoszony.
3 ) Omijanie zabezpieczeń gry także będzie karane jako bugusing.
4 ) Próby spowolnienie serwera (np. ataki DoS) będą także traktowane jako bugusing, a w szczególnych przypadkach będzie wszczęte postępowanie zgodnie z art. 268 § 2 k.k.
5 ) Administracja gry nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za szkody powstałe w wyniku błędów, nieprawidłowego działania gry lub włamania na konto.
6 ) Przywrócenie backupu konta nie jest obowiązkiem Administratora, lecz ukłonem w stronę gracza. Wszelkiego rodzaju „żądania” przywrócenia np. armii, mogą spowodować, że nie zostanie ona w ogóle przywrócona.

§ 8. Używanie programów wspomagających

1 ) Używanie wszelkiego rodzaju programów wspomagających grę jest surowo zabronione.
2 ) Jedynym sposobem prowadzenia gry jest korzystanie z przeglądarki internetowej.
3 ) Zabronione jest także używanie skryptów rozszerzających możliwości przeglądarki.
4 ) Logowanie do konta, może odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem stron umieszczonych na serwerze awars.com.pl, logowania bezpośrednie lub z innych stron, będą karane.

§ 9. Etykieta

1 ) Językiem obowiązującym w grze jest język polski.
2 ) Staramy się używać poprawnej polszczyzny.
3 ) Wysyłanie obraźliwych wiadomości lub zawierających wulgaryzmy jest niedozwolone.
4 ) Zabronione jest używanie wulgarnych bądź obraźliwych nazw użytkowników, zamków, dowódców, klanów, itd.
4.1 ) Niedozwolone jest używanie pseudocenzury, słów oraz cytatów w języku obcym które można rozumieć dwuznacznie.
4.2 ) Za niestosowną nazwę klanu lub informacje znajdujące się na stronie klanu odpowiada jego założyciel.
5 ) Stosowanie „pseudocenzury” (np: gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter, itp.) będzie także uznawane za obrazę gracza, niezależnie od tego, co takie zagwiazdkowane słowo miało oznaczać.
6 ) Zgłaszanie wulgaryzmów odbywa się przez odbiorcę takiej wiadomości. Aby MG mogli ją przeczytać i ocenić, należy użyć opcji „[MG]” i zachować taką wiadomość (najlepiej jak najdłużej).
7 ) Nadmierne używanie opcji „[MG]” lub wykorzystywanie jej do „komunikacji” z MG jest zabronione.
8 ) Spamowanie gracza, bez względu na formę (wiadomości, raporty szpiegowskie lub wojenne – np. jednym szpiegiem), jest zabronione.
8.1 ) Zbyt częste szpiegowanie (więcej niż 10 skanowań wciągu 15 sekund lub 30 wciągu 60 sekund) będzie traktowane jako spam.
8.2 ) Jeśli na skutek szpiegowania gracz zostanie wylogowany tuż przed bitwą (20 sekund przed) czynność będzie traktowana jako bugusing.
9 ) Wysyłanie dużej ilości nieistotnych wiadomości, także może być uznane przez MG za spam.
9.1 ) Spamowanie w klanie nie jest zabronione i MG nie będą reagować na takie występki. Zostawiamy tą kwestie założycielowi klanu.
10 ) Groźby odnoszące się do prawdziwego życia są surowo zabronione. Jednakże groźby odnoszące się do gry są dozwolone.

§ 10. Sztuczne nabijanie doświadczenia i tworzenie szczątków

1 ) Przez nabijanie doświadczenia i tworzenie szczątków rozumie się:
1.1 ) Celowy atak lub obrona mająca na celu przegranie walki.
2 ) Zabrania się atakowania „klanowicza”, który dostał bana.
2.1) Klanowicz to osoba która w zakresie ostatnich 24 godzin była w danym klanie nie krócej niż 12 godzin.
2.2 ) Wyrzucanie kogoś z klanu w trakcie trwania bana lub odejście z klanu na krótko przed jego otrzymaniem, by móc zaatakować jest zatem bezcelowe.
2.3 ) W sytuacji, gdy klanowicz dostanie bana będąc nadal klanowiczem w myśl pkt 2.1 to jest nim przez cały okres bana.
2.4 ) Przez atak na klanowicza rozumiemy:
– obrońca straci powyżej 5% swojej całej armii (masa surowcowa).
– agresor straci powyżej 20% wysłanej armii (masa surowcowa) – jednak nie więcej niż 10% całej swojej armii.

§ 11. Agresor i obrońca to ta sama osoba

1 ) Zabrania się aby agresor i obrońca były tą samą osobą (graczem).
2 ) Zabrania się atakowania osoby która wypożyczyła od nas dowódcę, lub atakowanie kogoś jego dowódcą.

§ 12. Konto Premium

1 ) Gracz płaci tylko i wyłącznie za dodatkowe funkcje ułatwiające grę. Nie ma możliwości jakiegokolwiek „dokupienia” armii, budynków, osad.
2 ) Konto Premium nie daje graczowi żadnych przywilejów jeśli chodzi o przyznawanie banów.
3 ) Gracz może przenieść konto Premium nawet w sytuacji, gdy dostanie bana z kasacją konta.
4 ) Gracz posiadające konto Premium nie posiada także żadnych specjalnych praw ani roszczeń w przypadkach opisanych w §6 niniejszego regulaminu.
5 ) Ban wstrzymuje licznik konta Premium.
6 ) Szczegóły użytkowania konta Premium określa osobny regulamin „Konta Premium na Awars – regulamin”.

§ 13. Kary

1 ) Niestosowanie się do zasad regulaminu może spowodować przyznanie bana (tj. zablokowanie konta).
2 ) Podczas bana nie jest możliwa gra na danym koncie ani jego zarządzanie (wliczając w to kasacje konta przez SMG, konto będzie skasowane dopiero po odbyciu całej kary)
3 ) Blokada konta, w zależności od przewinienia, może trwać od 24 do 5000 godzin, co równe jest kasacji konta. Bany mogą być przyznawane z urlopem lub bez.
4 ) Wszystkie bany przyznawane są z tzw. okresem karencji, w którym konto ma włączony urlop, aby niemożliwe było jego atakowanie, a właściciel konta mógł ewentualnie wyjaśnić bana. Okres ten to 12 godzin.
5 ) Użytkownik w okresie karencji może się odwołać pisząc wiadomość na forum w odpowiednim dziale forum. Po tym okresie żadne odwołania (z wyjątkiem banów z kasacją) nie będą rozpatrywane.
6 ) Osobą, z którą należy się skontaktować w sprawie bana (jeśli użytkownik nie chce pisać na forum) jest MG, który tego bana nałożył.
7 ) Dokładny system kar zamieszczony jest na forum w „Tabeli Kar”.
7.1 ) Zmiany w Tabeli Kar, mogą nastąpić w dowolnej chwili, okres wejścia zmian w życie to 24 godziny.
8 ) Kara na gracza musi zostać nałożona do tygodnia od daty przewinienia, po tym okresie nie może zostać on ukarany. Jeśli gracz ten pójdzie na urlop, kara zostanie nałożona do 24 godzin, po ponownym powrocie do gry (liczy się czas wyłączenia urlopu).
9 ) Administrator serwera może nałożyć karę inna niż w „Tabeli Kar” wraz z uzasadnieniem:
9.1 ) Kary mogą ingerować w świat gry (kasacja budynków, surowców, dowódcy itp.).
10 ) Wykluczenie z oferty Awars.com.pl to najcięższa kara, stosowana w przypadku bug-usingu lub jego propagowania, gróźb odnoszących się do życia rzeczywistego, rozprowadzania pornografii, notorycznego łamania regulaminu forum, mimo wcześniejszych ostrzeżeń oraz banów, zamieszczania niebezpiecznych linków i tym podobnych (zarówno w grze, na IRCu lub forum). Polega ona na współpracy obsługi forum, gry i IRC’a i udzielana jest na zasadzie blokady konta na forum, wszystkich kont w grze oraz bana k-line na IRC’u.

§ 14. Postanowienia końcowe

1 ) Wszelkie zmiany oraz ogłoszenia dotyczące gry zamieszczane są na forum w dziale „Ogłoszenia”.
2 ) Administracja gry nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane między użytkownikami (np. wiadomości lub strony klanowe), które są niezgodne z prawem (treści pornograficzne, rasistowskie, itp.). Jednak w przypadku ich wystąpienia i zgłoszenia administracja zobowiązana jest do ich usunięcia (co może skutkować kasacją konta).
3 ) Administracja gry nie ponosi odpowiedzialności za utratę życia lub zdrowia graczy, a także za inne szkody spowodowane grą (np. zaległości w nauce lub pracy).
4 ) Administracja gry zastrzega sobie prawo do przechowywania oraz przetwarzania danych użytkownika.
5 ) Gracze pełniący funkcje MG i SMG nie mogą jej pełnić na serwerze, na którym grają lub grali w ciągu ostatnich 30 dni od ostatniego logowania. Jeśli gracz straci funkcję MG lub SMG będzie mógł zacząć grę na danym serwerze po 30 dniach od ostatniego logowania się na panel zarządzający.
6 ) Gracz chcąc skontaktować się z Administracją gry (tj. MG, SMG, Administratorem lub Programistą) powinien wysłać PW na forum lub e-maila zgodnie z „Szablonem kontaktowym” zamieszczonym na forum. Wiadomości wysyłane w inny sposób lub niezgodne z szablonem mogą nie być w ogóle rozpatrywane.
7 ) Niniejszy regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony. Zmiany te muszą być wcześniej opublikowane na forum z wyraźnym zaznaczeniem miejsc w których dokonano zmian. Administracja jest zobowiązana poinformować o zmianach na tydzień przed wejściem ich w życie.
8 ) „Patere legem, quam ipse tuleris” (Prawo obowiązuje wszystkich, także ustawodawcę).
9 ) „Ignorantia legis excusat neminem” (Nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy)